Search
Close this search box.

L’Escola de Música i del Centre Professional de la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat obri borsa d’ocupació per a totes les especialitats

La direcció de l’Escola de Música i del Centre Professional de la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat obri termini per conjugar una borsa d’ocupació per a cobrir totes les especialitats.

Objecte

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació de personal laboral temporal a temps parcial, per al curs 2018-2019, de les següents places de l’Escola de Música de la SIUM de Montserrat i també del Centre Professional de Música Mestre Onofre Díez Monzó:

– Un professor/a de clarinet.
– Un professor/a de flauta.
– Un professor/a d’oboè.
– Un professor/a de saxòfon.
– Un professor/a de fagot.
– Un professor/a de trombó.
– Un professor/a de trompeta.
– Un professor/a de trompa.
– Un professor/a de tuba i bombardí.
– Un professor/a de percussió.
– Un professor/a de violí.
– Un professor/a de violoncel.
– Un professor/a de piano.
– Un professor/a de Llenguatge Musical.
– Un professor/a d’Harmonia.
– Un professor/a d’Història Musical.
– Un professor/a de Música de Cambra.
– Un director/a de cor.
– Un director/a de banda/orquestra.

Els contractes laborals començaran a l’octubre de 2018 i acabaran al juny de 2019.

Requisits de les persones aspirants

Per a ser admeses en el procés de selecció, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a) Tindre complits els setze anys i no excedir, en el seu cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.
b) No patir defecte físic o malaltia que puga impedir el compliment del lloc i l’exercici dels corresponents comesos, sense establir exclusions per limitacions físiques o psíquiques llevat que siguen incompatibles amb l’acompliment de les corresponents tasques i funcions.
c) No trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici d’una ocupació o càrrec públic per resolució judicial, per a l’accés al claustre de professorat. En cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver estat sotmés o sotmesa a sancions disciplinàries o equivalents que impedisquen, al seu estat, l’accés al treball de professor en els mateixos termes.
d) En el cas de l’Escola de Música, estar en possessió del títol de professor de grau mitjà de les especialitats a què s’opte.
e) En el cas del Centre Professional de Música, estar en possessió del títol de professor de grau superior de les especialitats a què s’opte.
f) Posseir la capacitat funcional per a complir les tasques.

Tots els requisits enumerats anteriorment hauran de complir-se l’últim dia del termini de presentació d’instàncies i mantenir-se durant tot el procés selectiu.

En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.

Instàncies

Les persones aspirants presentaran les instàncies dirigides a l’equip directiu d’aquesta escola i centre professional, mitjançant un correu electrònic a l’adreça centre.SIUM@gmail.com o també a la Secretaria de l’escola i del centre, situada al carrer Major número 2, local social de la SIUM, primera planta, durant les hores d’oficina, dins dels deu dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria (fins al 9 de juliol). Les bases de la convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis del local social de la SIUM com també per correu electrònic.

Caldrà fer constar que reuneixen totes les condicions exigides en la base segona de la convocatòria en la data en què acaba el termini de presentació d’instàncies. Juntament amb la instància, caldrà adjuntar:

– Fotocòpia del DNI
– Fotocòpia de la titulació exigida
– Curriculum vitae

Relació de persones admeses

Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’equip directiu dictarà la resolució en què s’aprovarà la llista de persones admeses i excloses i es concedirà un termini de dos dies naturals per a reclamacions i esmenes d’errors de les persones excloses. Es publicarà en el tauler d’anuncis del local social de la SIUM i també per correu electrònic. En aquesta mateixa resolució es determinarà el lloc i la data de constitució del tribunal i la composició, així com el lloc i la data d’iniciació de les proves selectives.

Tribunal

Pel que fa a la composició, el tribunal qualificador estarà integrat pels membres següents:

– Presidència: un membre de l’equip directiu de l’escola i del centre.
– Secretaria: un membre de l’equip directiu de l’escola i del centre.
– Vocal: director de la banda simfònica de la SIUM.

La designació dels membres del tribunal es publicaran en el tauler d’anuncis del local social de la SIUM i per correu electrònic.

Es designaran les persones suplents de cadascun dels membres titulars.

En relació amb l’actuació, el tribunal estarà facultat per a resoldre dubtes i prendre els acords que corresponguen per a aquells supòsits no prevists en les bases.

El tribunal continuarà constituït fins que es resolguen les reclamacions plantejades o els dubtes que puga suscitar el procediment selectiu.

Prova selectiva

Consistirà en la realització per part del tribunal d’una entrevista a les persones aspirants, en la qual es valorarà:

– Supòsit pràctic. Les persones aspirants han de dur la seua pròpia programació i defensar-ne un supòsit pràctic.
– Coneixement del funcionament i organització de les escoles de música.
– Capacitat, aptitud i idoneïtat per al treball.
– Aptitud pedagògica i didàctica.
– Valoració de la música en el desenvolupament dels xiquets i les xiquetes.
– Beneficis de la música.
– Vinculació del llenguatge musical i els instruments.

Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà de 0 a 10 punts. Serà necessari un mínim de 5 punts per a aprovar.

Proposta de contractació

Efectuada la qualificació, el tribunal, sempre que hagen superat la nota mínima de puntuació, publicarà en el tauler d’anuncis del local social de la SIUM i per correu electrònic la relació de persones aprovades per ordre de puntuació obtinguda, i elevarà la proposta a la Junta de la SIUM, amb les actes de les sessions i amb les propostes que siguen vinculants, sense perjudici que siga procedent la revisió de les actuacions. Es constituirà una borsa amb les persones que també hagen superat el procés selectiu però no hagen obtingut la major puntuació.

Presentació de documents i contractació

Les persones proposades presentaran a l’oficina de l’escola, en el termini de set dies naturals des que es publique l’aprovació, els documents acreditatius dels requisits exigits en la base tercera, a més de la programació didàctica de la seua àrea.

Dins d’aquest termini i malgrat força major, qui no presente la documentació no podrà ser contractat i perdrà tots els drets, sense perjudici de la responsabilitat en què haguera pogut incórrer per falsedat en la seua instància.

Es seguirà per ordre de llista amb la relació per a la contractació.

Una vegada complits els requisits anteriors, l’escola i el centre acordaran la contractació de les persones proposades i es formalitzaran els corresponents contractes laborals, que inclouran el dia d’entrada en vigor i la resta de condicions.

Documentació

Descarrega les bases de la convocatòria i el formulari d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías