Search
Close this search box.

La XVI Campanya de concerts d’intercanvis musicals obri el termini d’inscripcions

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV) i la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) han publicat les bases de la XVI Campaña de Concerts d’Intercanvis.

Recomanem llegir amb deteniment les BASES COMPLETES de la convocatòria adjuntades al final de la notícia,  ja que hi ha importants modificacions respecte d’altres anys.

Objecte de la campanya

L’objecte d’aquesta campanya és la realització d’un programa de concerts d’intercanvi que podrà realitzar-se per parelles entre agrupacions artístiques de les federacions abans mencionades.

L’objectiu últim d’aquestos concerts és el de la promoció musical i interrelació entre les diferents agrupacions de les entitats que hi participen.

Inscripció

Cada entitat pot realitzar tants intercanvis com nombre de federacions en les quals estiga associada, sempre que:

– L’intercanvi siga amb una entitat diferent, és a dir, no es podran realitzar intercanvis entre grups artístics de la mateixa entitat.
– Cada grup artístic no podrà realitzar més d’un intercanvi.
– L’entitat es trobe correctament inscrita en les federacions participants fins al 30 d’abril de 2019.

Totes les entitats una vegada donades d’alta en la pàgina corresponent del portal de la FSMCV (https://fsmcv.org/xvi-campanya-de-concerts-dintercanvis-2019) hauran d’accedir a ell per a comprovar que apareixen en el llistat. Una vegada comprovat això, poden seleccionar a la seua parella per a realitzar l’intercanvi i així participar en aquesta campanya.

El termini per a aquest accés inicia el 15 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.

Únicament s’admetrà una sol·licitud per membre de federació participant, és a dir, si una entitat es troba inscrita en més d’una federació, podrà participar tantes vegades com federacions en les quals estiga associada.

Difusió

La FSMCV facilitarà tant el cartell com els programes de mà oficials de la campanya (únicament en format digital), una vegada formalitzada la sol·licitud per part de les dues entitats participants, que hauran d’imprimir sobre ells el programa de l’actuació.

Es permet incloure logos externs a la present campanya sempre que s’indique el motiu. Per exemple, per a indicar una col·laboració extra com la cessió d’espai o local s’ha d’incloure a més del logo, la frase: “Local cedit per…” i indicar aquesta cessió i el logo de la qual s’inclou.

Dates del concert

El període per a la realització dels dos concerts d’intercanvi serà el comprés entre el desé dia hàbil a partir de la data d’acord dels dos participants per a la seua realització i la seua confirmació via web (sempre que aquesta data siga posterior al 15 de JUNY) i el dia 13 d’octubre de 2019.

Només es permetrà realitzar els DOS concerts en la mateixa data, quan els CÓDIS POSTALS dels participants siguen diferents i existisca una hores des de l’inici del primer concert a l’inici del segon concert.

Dotació económica

Cada Federació assignarà a les entitats participants la quantitat econòmica corresponent d’acord a les seues normes internes de valoració. Aquesta distribució figura en l’Annex 1.


MOLT IMPORTANT: La realització dels concerts podrà ser verificada per un AUDITOR EXTERN. Per això, qualsevol petició de modificació dels termes inicialment expressats en la sol·licitud de participació (data, hora i/o lloc de celebració, participants, etc.) haurà de ser sol·licitada a la FSMCV a través de la pàgina web de registre i consulta d’estat del seu intercanvi (https://fsmcv.org/xvi-campanya-de-concerts-dintercanvis-2019) i amb una antelació a la celebració de l’acte no inferior als 10 dies, per al seu estudi, valoració, i acceptació expressa, si escau. L’acceptació es contestarà via email a les entitats implicades.


Documentació

Descarrega les bases completes de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías