Search
Close this search box.

Oberta la convocatòria del XLVIII Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació d’Alacant

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinària celebrada amb data 5 de desembre de 2018, ha aprovat la Convocatòria del XLVIII CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA, a celebrar l’any 2019.

Podran participar en el present Certamen les Bandes de Música dependents de les Societats Musicals Federades de la província d’Alacant, que complisquen els requisits que s’estableixen en les Bases que trobareu íntegres al final d’aquesta notícia.

Seccions

S’estableixen les següents seccions:

– 1a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 71 i 90 places.
– 2a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 51 i 70 places.
– 3a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 41 i 50 places.
– 4a SECCIÓ: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb un nombre de músics entre 31 i 40 places.

Del còmput del nombre de places de cada banda, s’exclourà el director i el banderer.

En les bandes participants no podran figurar més de CINC reforços aliens a aquesta, no podent aquestos participar amb cap altra banda inscrita en la mateixa secció.

Audicions

Les audicions es duran a terme en les següents localitats i dates:

– 1a SECCIÓ: Dia 23 de març de 2019, dissabte, a RAFAL (Auditori)
– 2a SECCIÓ: Dia 23 de març de 2019, dissabte, a RAFAL (Auditori)
– 3a SECCIÓ: Dia 6 d’abril de 2019, dissabte, a LA TORRE DE LES MAÇANES (Casa de Cultura)
– 4a SECCIÓ: Dia 6 d’abril de 2019, dissabte, a LA TORRE DE LES MAÇANES (Casa de Cultura)

Obres

Prèviament al concurs oficial cada banda interpretarà un pasdoble o obra (no puntuable), la durada de la qual es limita a un màxim de cinc minuts.

La prova consistirà en la interpretació per cada banda de dues obres: una obligada, i una altra de lliure elecció. L’obra obligada per a cadascuna de les seccions serà:

– 1a SECCIÓ: “JULIO VERNE” – AUTOR: Iván Romero Fuentes
– 2a SECCIÓ: “CONCIERTO ALICANTINO” (Primer Premi de Composició Internacional de Música Simfònica “Maestro Ferrero”. Ontinyent, València) – AUTOR: Jesús Mula Martínez
– 3a SECCIÓ: “VIA AUGUSTA” – AUTOR: José María García Montalt
– 4a SECCIÓ: “DRAPOS” (danses) – AUTOR: Sixto Manuel Herrero Rodes

Premis

S’atorgaran els següents premis:

– 1o PREMI: A les bandes que obtinguen de 320 a 400 punts.
– 2o PREMI: A les bandes que obtinguen de 260 a 319 punts.
– 3o PREMI: A les bandes que obtinguen de 200 a 259 punts.

Així mateix s’atorgarà un Esment d’Honor a les bandes que aconseguisquen la major puntuació en cadascuna de les Seccions del Certamen.

S’atorgaran, en concepte de participació a totes les bandes concursants, per totes les despeses que tinguen, fins i tot transport, les següents quantitats:

– 1a SECCIÓ: 4.500 euros.
– 2a SECCIÓ: 4.200 euros.
– 3a SECCIÓ: 3.900 euros.
– 4a SECCIÓ: 2.500 euros.

A més s’atorgarà en concepte de premi a cadascuna de les bandes que aconseguisquen l’Esment d’Honor, la quantitat de 2.500,00 euros.

Inscripció

Les inscripcions hauran d’efectuar-se mitjançant instància dirigida a l’Il·lm. Sr. President de l’Excma. Diputació Provincial pel representant legal de cada Banda, i es presentaran en el Registre General de la mateixa (C/ Tucumán, 8, 03005 Alacant), podent remetre’s també per qualsevol dels procediments establits en l’Art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en aquest cas haurà de procedir-se de forma immediata i, com a màxim, fins a l’últim dia del termini establit, a comunicar aquesta circumstància a la Diputació Provincial, per correu electrònic a la direcció mmiragu@diputacionalicante.es, per fax o per qualsevol altre mitjà que permeta tindre constància d’això. En el cas que no s’haguera donat compliment a aquesta obligació i la sol·licitud fóra registrada d’entrada una vegada realitzat el sorteig a què fa referència la Base Sisena d’aquesta Convocatòria, podria ser exclosa d’aquesta.

Les instàncies s’ajustaran al model que s’insereix al final de les Bases com a ANNEX podent també ser retirades en el Departament de Cultura, situat al Carrer Tucumán nº 8, d’Alacant.

El termini d’inscripció serà de VINT DIES NATURALS a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, per conducte de la BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS.

Documentació

Descàrrega les bases completes i la instància d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías