Search
Close this search box.

L’Ajuntament d’Alacant llança el XIX Certamen de “Promoció de Grups de Música Jove”

La Regidoria de Joventut de l’Excm. Ajuntament d’Alacant, amb l’objectiu de fomentar les activitats dirigides a joves que permeten difondre diversos estils de música jove convoca el “XIX CERTAMEN DE PROMOCIÓ DE GRUPS DE MÚSICA JOVE”, per a tots els estils de música.

Participants

– Poden participar tots els grups musicals que desenvolupen la seua activitat en la província d’Alacant, i els membres de la qual tinguen edats compreses entre els 16 i els 35 anys a 31 de desembre de 2018,
– Els grups que es presenten hauran de poder desenvolupar en directe un repertori de 20 minuts.
– El grup estarà constituït com a mínim per dues persones.

Característiques

Els grups interessats a prendre part d’aquest certamen hauran d’aportar la següent documentació:

– Fitxa d’inscripció degudament emplenada.
– Currículum vitae del grup i fotografia recent del mateix.
– Fotocòpia del DNI o targeta de resident de cadascun dels membres del grup.
– Un enregistrament digital, gravat pel grup, que continga els temes, en format mp3, amb els quals desitja participar.
– Els temes han de ser propis, no presentar versions.

Inscripcions i termini

La documentació exigida en l’apartat B es presentarà per correu electrònic a l’adreça alicantemusicajoven@alicante.es indicant en l’assumpte XIX Certamen “Promoció de Grups Música jove”.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant fins al 9 de juliol de 2018.

Es considerarà presentada quan la Regidoria de Joventut confirme la recepció de la documentació i si s’observa la falta de part de la mateixa a presentar, es requerirà a l’interessat/-da perquè en el termini de 10 dies esmene la falta, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit/-da de la seua petició.

La convocatòria es publicarà a més en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alacant, i en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida, la Regidoria de Joventut, publicarà un anunci en la pàgina web municipal amb la llista d’admesos/-es i exclosos/-es al concurs.

Jurat

El jurat serà nomenat per la Regidoria de Joventut de l’Excm. Ajuntament d’Alacant, i estarà compost per:

– Presidenta: Sra. Regidora de Joventut o persona en qui delegue.
– Vocals: 1 representant del Consell de la Joventut d’Alacant.
– 3 representants de reconegut prestigi en el món de la música.
– Secretari/a: Un tècnic/a de la Regidoria de Joventut.

Les persones que componen el jurat, que no siguen funcionaris de l’administració local ni ostenten càrrec públic, percebran una quantitat única de 71,25 € per la seua participació global en totes les sessions del jurat que s’abonarà amb càrrec a la partida pressupostària 64-3341-22699 del pressupost municipal per a 2018, amb una previsió de despesa total de 285,00 € per aquest concepte de, havent d’efectuar l’oportuna retenció de crèdit.

Desenvolupament del concurs

Mitjançant l’audició de les maquetes i atenent a criteris de qualitat, originalitat i valor musical, el jurat seleccionarà un màxim de 6 grups que accediran a les semifinals. Els 6 grups seleccionats hauran de realitzar una actuació de 20 minutos en la Conxa de l’Esplanada els dies 8 i 15 de setembre de 2018. La determinació de l’ordre d’actuació es realitzarà per ordre alfabètic dels grups seleccionats.

Finalitzades totes les actuacions i després de les deliberacions oportunes, es comunicarà públicament el grup guanyador.

Fallada

La Regidoria de Joventut donarà a conèixer la fallada a tots els participants mitjançant la publicació de la mateixa en el Tauló d’Edictes de l’Excm. Ajuntament d’Alacant i del Centre 14, així com en la seua pàgina web. La fallada serà inapel·lable.

Criteris de valoració

Durant els concerts es valorarà els següents factors que determinarà què grup serà el guanyador de cada data; tals com:

1. Qualitat rítmica i musical – 4 punts
2. Qualitat compositiva – 4 punts
3. Qualitat vocal – 4 punts
4. Posada en escena i Estètica – 4 punts
5. Resposta del públic – 4 punts

Premi

El jurat proposarà a la Regidoria de Joventut la concessió dels premis que a continuació s’indiquen:

1r.- Premi grup guanyador: 1,200 €. més diploma acreditatiu.

A aquestes quantitats se’ls practicarà la retenció establida en la legislació fiscal vigent.

La Regidoria de Joventut es reserva el dret de suspendre i declarar desert el concurs si al mateix no concorren un nombre de grups suficient com perquè el jurat puga seleccionar almenys 6 grups per a participar en les semifinals.

El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària i s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària 64-3341-48104 del pressupost municipal de 2018, per al qual s’ha de realitzar la corresponent retenció de crèdit. Referent a açò per a poder fer efectiu l’import del premi els/les autors/-es premiats/-des hauran d’emplenar el document d’Alta a Tercers. El guanyador del concurs haurà d’estar degudament donat d’alta en el Registre d’Alta a Tercers de l’Ajuntament d’Alacant, per a açò haurà d’emplenar el formulari confeccionat a aquest efecte comunicant l’IBAN corresponent.

Obligacions dels grups premiats

– El/els grup/-s premiats podran fer l’esment i difusió que estimen oportuna del premi rebut, sempre que facen constar la següent llegenda “XIX Certamen de Promoció de Grups de Música Jove de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alacant” .
– Els/Les participants premiats/-des autoritzen expressament i sense contraprestació econòmica a l’Ajuntament d’Alacant per a la reproducció, publicació, distribució, exhibició i projecció de la seua obra, activitats referides sempre a la promoció cultural i artística que pretén aquesta convocatòria.
– Els/Les autors/-es seran els responsables únics i es comprometen a assumir personalment qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se en relació amb el compliment de les disposicions en matèria de Propietat Intel·lectual i drets d’imatge sobre els treballs presentats al concurs.

Documentació

Descarregar les bases del concurs juntament amb els annexos (formulari d’inscripció i autorització a menors). [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías