Search
Close this search box.

Convocat el IX Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema “Memorial Rafael Talens Pelló” per part de l’Ajuntament de Cullera

L’Ajuntament de Cullera celebra des de l’any 2010 el Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema “Ciutat de Cullera” anomenat també “Memorial Rafael Talens Pelló” en honor a aquest insigne músic valencià natural de la ciutat, i la seua convocatòria té la finalitat d’unir música de banda i cinema com a part fonamental del nostre patrimoni cultural.

El Certamen es realitzarà el dissabte 28 de juliol de 2018 als Jardins del Mercat de Cullera i constarà d’una única audició a les 22 hores, precedida per la desfilada de les bandes participants a les 21 hores en la qual cadascuna d’elles haurà d’interpretar un pasdoble de lliure elecció.

Inscripcions

El termini de presentació d’inscripcions comprendrà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València fins al divendres 16 de març de 2018 inclusivament, reservant-se l’Ajuntament la facultat de prorrogar aquest període si ho considera oportú.

Les sol·licituds, segons el model que s’adjunta a l’Annex I de les bases, es remetran a la Regidoria d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera a la següent adreça: Casa de la Cultura, C/ La Bega,14 -46400- Cullera, telèfons: 961724616 / 961725807 / 663007384. També podran remetre’s per e-mail: casacultura@cullera.es o presentar-se en els llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Bandes participants

Podran participar en aquest Certamen les bandes de música no professionals, és a dir, no podran participar les bandes de música pertanyents a Conservatoris o Escoles de Música professionals i aquelles bandes de música agrupades puntualment per a concursar. En cas de requeriment per part del Comitè Organitzador haurà d’acreditar-se el seu caràcter no professional mitjançant declaració jurada subscrita pel representant de la societat musical.

El nombre màxim de bandes participants en aquest Certamen serà de tres per sorteig realitzat a aquest efecte entre les quals s’hagen inscrit si superen aquest nombre. En el cas que hi haguera més inscrites en aquesta edició quedarà una quarta plaça en reserva amb preferència de participació en la següent convocatòria del certamen, plaça que s’adjudicarà mitjançant sorteig entre les mateixes.

La plantilla de les bandes participants haurà de ser entre 65 i 75 músics (inclosos fins a tres aliens a elles i fins a un màxim de vuit instruments de corda), i professionals o no, tan sols podran intervenir en una de les bandes, sempre en la qual s’hagen inscrit. Cada societat musical haurà de presentar un certificat de la seua federació corresponent, si existeix, amb la relació de músics que té federats amb dos mesos d’antelació com a mínim a la data del certamen, i posteriorment el llistat propi dels quals van a actuar eixe dia per a ser acarats en el control de músics.

El sorteig de participació seguit del d’actuació de les bandes al Certamen tindrà lloc el dissabte 24 de març de 2018 a les 12 hores en la Casa de la Cultura C/ La Bega 14 en presència dels representants de les mateixes.

Obres a interpretar

El Certamen consistirà en la interpretació per part de les bandes participants d’un pasdoble a triar de Rafael Talens Pelló seguida de la del fragment de la banda sonora de la pel·lícula o pel·lícules que hagen triat sincronitzat amb la projecció d’imatges de la mateixa amb una durada compresa d’aquesta banda sonora entre els 15 i 20 minuts, podent ser penalitzada en la puntuació final pel tribunal qualificador si no està dins d’aquesta franja.

Amb la finalitat d’evitar que més d’una societat musical coincidisca en la banda sonora triada, tindrà preferència aquella banda que primer s’haja inscrit, i l’organització comunicara a la banda que coincidisca que haurà de canviar necessàriament la seua.

Subvencions i premis

A cada banda participant al Certamen se li concedirà una subvenció econòmica de 2.000 euros una vegada efectuada la seua participació.

S’estableixen els següents premis:

– Primer premi: 4.000 euros
– Segon premi: 2.000 euros
– Tercer premi: 1.000 euros

Documentació a presentar

Les bandes que finalment participen hauran d’enviar a l’organització la següent documentació per e-mail:

Abans del 15 de maig de 2018:
– Historial de la banda i curriculum del director (document word), una fotografia de cada, i el logo / escut de la banda, tot açò amb alta resolució (300 ppp.) i en format jpg.
– Relació certificada dels músics participants, declaració responsable signada, còpia del CIF de la societat musical, annex II emplenat i dues còpies en DVD del fragment de la pel·lícula triada.

Abans de l’1 de juliol de 2018:
– Quatre exemplars originals del guió de director del pasdoble triat així com de la banda sonora a interpretar dels quals un quedarà en poder de l’organització del Certamen per a arxiu. En el supòsit de transcripció d’una obra musical s’haurà d’acompanyar el document acreditatiu de la corresponent autorització del titular dels drets d’autor de l’obra original.

Documents per a descàrrega

Descarregar les Bases del Certamen en PDF
Descarregar el Full d’inscripció en PDF

Compartir:

Últimas noticias

Categorías