Search
Close this search box.

LXXI Certamen Nacional de Bandes de Música “Ciutat de Cullera” 2018

L’Ajuntament de Cullera celebra des de fa 70 anys el tradicional Certamen Nacional de Bandes de Música “Ciutat de Cullera”, el més antic amb caràcter nacional a Espanya, i amb la finalitat de fomentar i difondre la música bandística com a part fonamental del nostre patrimoni cultural.

En aquest marc, l’Ajuntament de Cullera ha fixat les bases per les quals es regirà en 2018 en la seua 71a edició en règim de concurrència competitiva, d’acord amb l’establit a l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El certamen es celebrarà el diumenge 8 d’abril a l’Auditori Municipal de la localitat costanera.

Inscripció i terminis

El termini de presentació d’inscripcions comprendrà des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València fins al divendres 17 de novembre de 2017 inclusivament, reservant-se l’Ajuntament la facultat de prorrogar aquest període si ho considera oportú.

Les sol·licituds es remetran a la Regidoria d’Activitats Musicals de l’Ajuntament de Cullera en la següent adreça: Casa de la Cultura, C/ La Bega,14 -46400- Cullera, telèfons: 961724616 / 961725807 / 663007384. També podran remetre’s per e-mail: casacultura@cullera.es o presentar-se en els llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Hauran d’estar convenientment emplenades i signades pels representants legals de cada entitat musical. Si alguna banda depenguera del seu ajuntament, serà necessari que la sol·licitud la signe l’alcalde corresponent a fi de donar la seua conformitat.

Durant el període d’inscripció la Regidoria d’Activitats Musicals posarà a la disposició de les bandes l’obra obligada del certamen per a la seua consulta.

Bandes participants

Podran participar en aquest certamen les bandes de música no professionals, és a dir, no podran participar les bandes de música pertanyents a Conservatoris o Escoles de Música professionals i aquelles bandes de música agrupades puntualment per a concursar. En cas de requeriment per part del Comitè Organitzador haurà d’acreditar-se el seu caràcter no professional mitjançant declaració jurada subscrita pel representant de la societat musical.

El nombre màxim de bandes participants en aquest certamen serà de tres per sorteig realitzat a aquest efecte entre les quals s’hagen inscrit si superen aquest nombre. En el cas que hi haguera més inscrites en aquesta edició quedarà una quarta plaça en reserva amb preferència de participació en la següent convocatòria del certamen, plaça que s’adjudicarà mitjançant sorteig entre les mateixes.

La plantilla de les bandes participants haurà de ser entre 80 i 90 músics (inclosos fins a sis intèrprets aliens a la mateixa i els instruments de corda, violoncels i contrabaixos, que es requerisquen). Cada societat musical haurà de presentar un certificat de la seua federació corresponent, si existeix, amb la relació de músics que té federats amb dos mesos d’antelació com a mínim a la data del certamen, i posteriorment el llistat propi dels quals van a actuar eixe dia per a ser acarats en el control de músics.

Ordre i obres a interpretrar

El sorteig de participació seguit del d’actuació de les bandes al certamen tindrà lloc el dissabte 16 de desembre de 2017 a les 12 hores a la Casa de la Cultura (C/ La Bega, 14) en presència dels representants de les mateixes. Després del mateix s’explicaren a les bandes participants temes relacionats amb l’organització i desenvolupament del certamen el dia de la seua celebració.

El dia del certamen cada banda interpretarà en primer lloc un pasdoble sobre l’escenari que no serà puntuat, amb una durada limitada a un màxim de (4) quatre minuts.

Seguidament interpretaren en primer lloc l’obra obligada d’aquesta LXXI edició del certamen, “GALLURANA” d’Andrés Valero Castells, i a continuació la de lliure elecció que podrà tindre una durada entre 18 i 25 minuts, podent ser penalitzada en la puntuació final pel tribunal qualificador si no està dins d’aquesta franja.

Amb la finalitat d’evitar que més d’una banda coincidisca en l’Obra de Lliure Elecció, tindrà preferència aquella banda que primer s’haja inscrit, i l’organització comunicara a la banda que coincidisca que haurà de canviar necessàriament l’obra lliure triada.

Desenvolupament del Certamen

El Certamen es realitzarà el diumenge 8 d’abril de 2018 a l’Auditori Municipal de Cullera i constarà de dues audicions, estant precedides ambdues per la desfilada de les bandes participants en cadascuna d’elles en la qual hauran d’interpretar un pasdoble de lliure elecció.

Matí: Desfilada a les 11h i Audició a les 11:30 hores
Vesprada: Desfilada a les 17 hores i Audició a les 17:30 hores

Tribunal qualificador

La composició del tribunal designat per Resolució de la Tinent d’Alcalde Delegada d’Activitats Musicals serà la següent: 3 personalitats de reconegut prestigi en el món de la música amb dret a veu i vot i decisió inapel·lable entre les quals estarà l’autor de l’obra obligada del certamen que serà el seu president, assistit per un funcionari de l’Ajuntament en qualitat de Secretari.

Subvencions i Premis

A cada banda participant en el certamen se li concedirà una subvenció econòmica de 4.000 euros una vegada efectuada la seua participació.

S’estableixen els següents premis:

Audició del Certamen:

PRIMER PREMI I PREMI ÚNIC ESPECIAL DEL JURAT 6.000 euros
SEGON PREMI 3.000 euros
TERCER PREMI 2.000 euros

Desfilada:

PREMI ÚNIC ESPECIAL DEL JURAT 1.000 euros

Si el Jurat ho considera oportú podrà atorgar també un Premi Honorífic al millor Director del Certamen amb una dotació econòmica de 600 euros i diploma acreditatiu.

Enviament de documentació

Les bandes que finalment participen hauran d’enviar a l’organització la següent documentació:

Abans del 15 de gener de 2018: Historial de la banda i curriculum del director, en format digital (document word), una fotografia de cada i el logo / escut de la banda en alta resolució.
Abans del 8 de febrer de 2018: Relació certificada dels músics participants al fet que es refereix l’apartat 6 de la present convocatòria, declaració responsable signada, còpia del CIF de la societat musical i annex II emplenat.
Abans de l’1 de març de 2018: Quatre exemplars originals de la partitura de l’obra de lliure elecció (guió del director) –dels quals un quedarà en poder de l’organització del certamen per a arxiu–, i un del pasdoble de la desfilada. En el supòsit de transcripció d’una obra musical s’haurà d’acompanyar el document acreditatiu de la corresponent autorització del titular dels drets d’autor de l’obra original.

Arxius

Bases del Certamen

Document d’inscripció

Compartir:

Últimas noticias

Categorías