Search
Close this search box.

BASES SUBVENCIONS CENTRES ENSENYAMENTS ARTÍSTICS DE MÚSICA I DANSA

ORDE 17/2023, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i dansa.

OBJECTE
L’objecte d’aquesta ordre és aprovar les bases reguladores de les subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa, inscrits en el registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.

El procediment de concessió de les subvencions regulades per les bases que s’aproven a través de la present ordre s’iniciarà mitjançant la resolució de convocatòria corresponent, l’aprovació de la qual queda supeditada, en tot cas, a l’existència de disponibilitat pressupostària. Aquesta resolució de convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

FINALITAT D’AQUESTES SUBVENCIONS
La finalitat d’aquestes subvencions és la d’afavorir o coadjuvar al sosteniment de l’activitat escolar d’aquests centres contribuint a finançar-los de manera que puguen cobrir part de les seues despeses.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels centres esmentats anteriorment.

Compartir:

Últimas noticias

Categorías