Search
Close this search box.

La Conselleria d’Educació convoca subvencions per a reforma i modernització d’espais escènics existents 2019

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2019.

Comprenen l’adaptació, millora o modernització d’aquestes infraestructures i les seues instal·lacions i especialment les referides a aspectes tècnics, d’accessibilitat i de sostenibilitat energètica. L’objecte de la inversió podrà comprendre l’execució de qualsevol classe d’obra de rehabilitació o millora de l’espai escènic, fins i tot la seua ampliació mitjançant l’habilitació d’espais annexos a aquest.

A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén com a espais escènics existents aquells centres culturals o part d’aquestos, les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant el públic. Sota aquesta tipologia o denominació es troben tant els teatres com els auditoris.

En la present convocatòria, només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió amb un pressupost d’execució material que no supere els 70.000,00 €, IVA i altres conceptes no subvencionables exclosos.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de març de 2019.

La presentació de sol·licituds i la resta de documentació s’haurà de realitzar de manera telemàtica. Les persones físiques podran optar entre la tramitació electrònica i la presencial. En aquest últim cas, caldrà ajustar-se a allò que disposa la legislació sobre procediment administratiu comú respecte als registres i els mitjans de presentació vàlids.

Accedisca al tràmit electrònic des del següent enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19122

Qui pot sol·licitar-la?

Podran sol·licitar aquestes subvencions:

a) Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels immobles on se situen els espais escènics en els quals es pretenga dur a terme la inversió.

b) Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció així com l’execució i justificació de la inversió correspondrà a l’ens o organisme autònom i les obligacions referides a l’ús de l’immoble a qui ostente la propietat d’aquest.

c) Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores de sales públiques o privades, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d’obres o equipaments en aquestes. L’ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l’execució de la inversió i la seua justificació. Les obligacions d’ús o destinació de la sala seran assumides pel beneficiari i subsidiàriament pel propietari d’aquesta, d’acord amb el que es disposa en les bases reguladores.

Requisits

Es podran admetre sol·licituds que facen referència a espais escènics que complisquen els següents requisits:

a) Estar radicats en algun municipi de la Comunitat Valenciana.
b) Trobar-se en alguna de les situacions següents:
1a. Espais escènics en funcionament.
2a. Espais escènics que, malgrat estar tancats o sense ús, s’acredite que, amb l’execució de les inversions per a les quals se sol·licita la subvenció, podran obrir-se al públic en la temporada o el curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.
3a. Espais escènics de recent construcció, sempre que es puga certificar la conclusió completa d’aquestes obres en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció i es justifique amb els documents que siguen procedents la possibilitat de posar-lo en funcionament la temporada o el curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.

Documentació

Descàrrega les bases de la convocatòria i el full d’inscripció. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías