Search
Close this search box.

La Conselleria de Transparència convoca subvencions destinades a entitats ciutadanes per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, ha publicat les bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives) per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública.

Presentació de sol·licituds i termini

El termini de sol·licituds estarà obert fins el dia 28 de març de 2019.

Les entitats sol·licitants estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de l’LPACAP. Per tant, presentaran les sol·licituds exclusivament de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, accedint al cercador de tràmits i serveis en la URL http://www.gva.es/va/inicio/atención_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, http://www.transparencia.gva.es.

Beneficiaris

Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions, les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana, i amb seu o delegació estable en aquesta, que complisquen els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre Nacional d’Associacions o en el Registre autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana o en aquells registres especials establits per la normativa vigent.
b) No incórrer en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiaris de subvencions, estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara en avant, LGS).
c) Estar adaptades, en el cas d’associacions, federacions i confederacions, a l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i, en el cas de fundacions, a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana) o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d’àmbit estatal).

Activitats i despeses subvencionables

Se subvencionaran les actuacions destinades a:

a) Dissenyar i executar accions de formació en matèria de participació ciutadana, foment de l’associacionisme i foment de la cultura de la transparència en les entitats, afavorint una major relació de les entitats ciutadanes amb el seu entorn.
b) Millorar la capacitat de les entitats per a desenvolupar el seu projecte associatiu i les activitats derivades, mitjançant la transparència de les seues actuacions i el foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l’entitat.
c) Fomentar la cooperació interassociativa o el treball en xarxa amb altres entitats per a l’assoliment d’interessos comuns i d’optimització de recursos, mitjans i informació.

Així, se subvencionaran activitats i accions consistents en:

a) Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues en matèria de participació ciutadana, transparència i foment de l’associacionisme, especialment mitjançant l’assessorament per a la creació i posada en marxa de noves entitats, així com la formació per a la millora del funcionament de les entitats existents.
b) Accions d’assessorament als ciutadans i realització d’estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com guies, butlletins, treballs o estudis d’investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana, la transparència i el foment de l’associacionisme.

Criteris per a la determinació de la subvenció

Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l’adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en l’apartat anterior.

La subvenció màxima per projecte serà:

a) Per al cas de confederacions, federacions i fundacions d’àmbit autonòmic: 40.000 euros.
b) Per al cas de confederacions, federacions d’àmbit inferior a l’autonòmic i associacions d’àmbit autonòmic: 15.000 euros.
c) Per a la resta d’associacions o fundacions: 6.000 euros.

Documentació

Descarrega les bases completes i el full de sol·licitud. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías