Search
Close this search box.

Convocada la concessió d’ajudes per a la producció i edició discogràfica per a l’exercici 2018 per part de l’Institut Valencià de Cultura

L’Institut Valencià de Cultura convoca les subvencions per al foment de la producció i edició discogràfica, amb la finalitat d’impulsar i afavorir l’edició i producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat, per a l’exercici de 2018.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats de producció i edició discogràfica, que tinguen lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, tots dos inclusivament, i hauran de comptar, per tant, amb el dipòsit legal d’eixe període.

Inscripció

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de setembre de 2018.

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu de l’Institut Valencià de Cultura, en la plaça de Viriato, s/n, de València.

D’acord amb l’establit en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; les sol·licituds de les persones jurídiques es presentaran a través del registre electrònic del Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l’aplicació accessible des de la següent URL: http://ivc.gva.es/, per al que l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

Les sol·licituds de les empreses que siguen persones físiques (autònoms) es podran presentar per qualsevol de les següents vies:

1. Via telemàtica, en els mateix termes al fet que es refereix l’apartat anterior per a les persones jurídiques.
2. Presentació presencial de la sol·licitud en la seu de l’Institut Valencià de Cultura en la plaça de Viriato, s/n, 46001 València, en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, avinguda de Campanar, 32, 46015 València o en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de: Alacant (carrer Carratalá, 47, 03007 Alacant), Castelló de la Plana (avinguda del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana) i València (carrer Gregorio Gea, 14, 46009 València).
3. Igualment, utilitzant qualsevol dels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que contempla, entre uns altres, a les oficines de Correus. En aquests casos s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament i anunciar la remissió de la sol·licitud mitjançant correu a l’adreça ajudes_ivc@gva.es en el mateix dia, als sols efectes organitzatius.

Documentació a presentar

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s’adjunta com a annex I a aquesta resolució, acompanyant-se dels documents o certificacions al fet que es fa referència en cada capítol del model de sol·licitud, i hauran de desenvolupar els següents extrems:

a) Projecte musical a registrar en el qual s’especifique:

– El contingut musical, amb les obres i les seues autors/es, especificant les que formen part del patrimoni musical valencià, o són de creació contemporània.
– Intèrprets amb que es compta per dur a terme l’enregistrament, el seu nombre, especialitat i historial professional, així com les activitats per a 2018 de caràcter nacional i internacional que participen, i aquelles activitats que organitzen com a pròpies com a festivals o cicles de concerts, cursos de formació i activitats del seu segell d’enregistrament, si ho tinguessin. En el cas que en el projecte que es presenta intervinguen altres col·laboradors aliens a l’intèrpret o grup sol·licitant, es farà referència a aquest extrem, aportant, de forma diferenciada, les dades professionals d’aqueixos artistes.
– El pressupost desglossat de les respectives despeses, tenint en compte el que es disposa en el resolc segon, punt 3, de la present convocatòria.

b) Memòria d’activitats de producció/edició discogràfica, de les empreses i/o professionals sol·licitants.

c) Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per altres organismes públics o privats per a aquest mateix projecte musical. En el cas de no haver sol·licitat o no haver-se concedit, haurà de manifestar «cap».

d) Declaració d’ajudes de mínims rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

i) Memòria explicativa del pla de distribució i comercialització de l’empresa o societat editora respecte dels productes discogràfics per als quals se sol·licita ajuda, tant en suport físic (CD/DVD) com a través de plataformes digitals.

f) Catàleg de l’empresa o societat editora.

g) Prova de l’enregistrament en format digital. També es podran aportar les partitures o textos del material a registrar per a poder valorar la qualitat i interès.

h) En el supòsit de persones jurídiques haurà d’aportar-se document constitutiu –escriptura o document privat– i aquell que acredite la representació, si escau.

Documents

Descarregar la resolució de la convocatòria. [PDF]
Descarregar l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías