Search
Close this search box.

Convocades les subvencions a entitats sense fi de lucre per a activitats culturals 2019 per part de la Diputació d’Alacant

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en ús de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l’Il·lm. Sr. President, número 1.203, de data 4 d’agost de 2015, i en sessió ordinària celebrada el 19 de desembre de 2018, va aprovar la “Convocatòria de subvencions a Entitats sense fi de lucre de la província d’Alacant per a realització d’activitats culturals, anualitat 2019″.

Les bases completes de la convocatòria poden descarregar-se al final d’aquesta notícia.

Seran susceptibles de ser beneficiàries d’aquesta convocatòria aquelles activitats culturals ja realitzades o per realitzar des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de setembre de 2019.

Activitats subvencionables

A) PER A ACTIVITATS CULTURALS PER L’OBJECTE.

– Exposicions de panells, quadres, fotografies, escultures, actuacions representatives del folklore popular (dansa, ball, exhibicions de vestits i costums…), per a fomentar l’agermanament de cultures i tradicions, la convivència de religions o el passat històric, social i cultural local o de l’entorn i qualsevol altra similar de caràcter cultural d’idèntica finalitat.

– Representacions teatrals amb reiteració consecutiva que evoquen el nostre passat mediterrani històric o cultural, en espais geogràfics singulars, dels quals la premsa i mitjans de comunicació s’hagen fet eco en anys anteriors.

– Certàmens literaris locals rellevants d’especial trajectòria, contrastable pels anys de continuïtat en el temps de l’activitat.

– Actuacions musicals commemoratives d’esdeveniments o de centenaris (no aniversaris) de personatges o entitats col·lectives o fets històrics, de caràcter cultural rellevants. Igualment la commemoració d’esdeveniments o tradicions de caràcter cultural rellevant, pròpies d’una localitat (sempre que l’entitat sol·licitant tinga la seua seu en aquesta localitat).

– Jornades culturals taurines (vetlades literàries/musicals, exposicions fotogràfiques, exposicions de pintura, …) impulsades i desenvolupades per clubs taurins.

– Queden incloses les xarrades, conferències, fullets, cartells i similars, que tendisquen a donar coneixement o difusió a l’activitat principal, així com totes les despeses prèvies o posteriors necessàries per a l’execució de l’activitat principal. En cap cas podran incloure’s les despeses de viatges, menjars populars i similars.

B) PER A ACTIVITATS CULTURALS PER LA QUANTIA.

– En general, es consideraran despeses subvencionables les que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resulten necessàries per a la realització d’activitats que suposen un alt cost per a l’entitat, podent tindre per objecte qualsevol activitat cultural: Exposicions de quadres, panells, festivals de teatre, de cinema, de cant, conferències, llibres, CDS i DVDS, de manera separada i independent per acte, o bé en conjunt quan les diferents activitats estiguen coordinades entre si formant una unitat.

C) PER A ACTIVITATS CULTURALS D’ENTITATS ASSOCIATIVES FESTIVES.

– És objecte de subvenció tota activitat de l’ens gestor que consistisca a compendiar o compilar els antecedents històrics de la festa, el seu desenvolupament, l’evolució de les activitats, vestits, estètica, protagonistes, personatges, talles, imatges, carrosses i cartells i similars i que això es faça espontàniament o amb motiu d’algun aniversari i sempre que el suport de l’activitat es concrete en l’edició de llibres, memòries, CDS DVDS, catàlegs, i similars.

– Podran subvencionar-se els certàmens, concursos i altres que tinguen per objecte la concessió d’un premi local de partitures d’himnes i marxes, amb motiu de les festes locals, qualssevol que siguen aquestes, de les reconegudes en aquesta convocatòria.

– Activitats festives o lúdiques exclusives d’un municipi per les seues arrels històriques antigues: Són subvencionables aquelles activitats festives o lúdiques locals que siguen excepcionals o singulars per desenvolupar-se únicament en eixe municipi de la nostra província i que tinguen un valor cultural històric únic per afonar les seues arrels en l’Antiguitat, l’Edat mitjana, fins al segle XIX, encara que la celebració o organització festiva siga més actual o de recent creació.

– Congressos, simposis o trobades realitzades a nivell provincial per a l’estudi, coneixement i divulgació de la festa i les seues característiques.

D) CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ IMATGES RELIGIOSES PROCESSIONALS I DE ROMIATGES.

E) NO ESPECÍFIQUES DE MENOR QUANTIA.

– Seran subvencionables les activitats culturals de despesa corrent relacionades directament amb l’àmbit de la cultura, la música, les arts plàstiques, escèniques o les tradicions, tals com, entre altres: les actuacions musicals i/o escèniques; les trobades, festivals, certàmens, concursos, homenatges, commemoracions, exposicions, congressos, simposis o altres anàlegs; així com el disseny, maquetació, edició, impressió i reproducció de llibres i revistes, CDS, DVDS o qualsevol altre tipus de publicació, ja siga en suport paper o digital no en xarxa.

També podran incloure’s en aquesta categoria aquelles sol·licituds que provinguen de les A), B) i C) i no hagen pogut ser subvencionades per haver-se esgotat els imports assignats.

Presentació de sol·licituds

Els interessats hauran de presentar la seua sol·licitud en el model normalitzat, que es publica junt a aquestes bases, en la seu electrònica de la Diputació Provincial (http://sede.diputacionalicante.es/), en el Registre General d’aquesta, Carrer Tucumán no 8, 03005 Alacant.

En compliment del que s’estableix en l’article 17 de la Llei General de Subvencions, el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, per conducte de la Base de dades Nacional de Subvencions, una vegada que s’haja presentat davant aquesta el text de la Convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació.

Consulte la documentació a presentar en cada supòsit en les bases de la convocatòria.

Documentació

Descarregar les bases de la convocatòria i el full d’inscripció [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías