Search
Close this search box.

Convocatòria oberta per a subvencions per al foment d’activitats musicals 2019 de l’Institut Valencià de Cultura

L’Institut Valencià de Cultura convoca subvencions destinades al foment d’activitats musicals tals com l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical durant els mesos de gener a novembre de 2019.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguen lloc entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2019, tots dos inclusivament.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juny de 2019.

Finalitat

La finalitat d’aquestes ajudes resideix en millorar l’oferta d’activitats musicals i afermar la descentralització al servei de la ciutadania, consolidar una xarxa de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos i activitats musicals que siguen un complement adequat a les programacions que tenen lloc a les principals ciutats de la Comunitat Valenciana i, a més, facilitar les gires i els projectes de producció musical de les agrupacions professionals, així com els projectes musicals de caràcter singular amb l’objecte de contribuir a millorar l’oferta musical i les possibilitats professionals dels músics i de les músiques, en les modalitats següents:

a) Festivals
b) Cursos de perfeccionament musical
c) Concursos
d) Projectes musicals de caràcter singular
e) Gires fora de la Comunitat Valenciana
d) Projectes de producció musical, amb excepció de la producció i edició discogràfica, que compta amb una convocatòria específica.

Destinataris

Així, podran obtindre aquestes ajudes per a les activitats de festivals, cursos, concursos i projectes de caràcter singular, les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que les organitzen en l’àmbit competencial de la Generalitat.

En les activitats de gires fora de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical, solament podran obtindre aquestes ajudes les empreses de caràcter musical, tant si són persones físiques com jurídiques, que estiguen legalment constituïdes.

En els cursos destinats al perfeccionament musical s’ha d’acreditar que van dirigits als alumnes que, com a mínim, cursen el grau superior, amb l’exigència del certificat oficial corresponent.

Les societats musicals, bandes de música i associacions, també podran obtindre ajuda per a desenvolupar projectes de caràcter singular si estan vinculats només a commemoracions o efemèrides històriques, sempre que per al seu desenvolupament no hagen sol·licitat ni obtingut, directament o indirectament, sobre la base del conveni de l’IVC amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, altres ajudes públiques per finançar les despeses de l’activitat.

Igualment, aquestes ajudes no podran aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1 del Reglament UE 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, 24.12.2013).

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu de l’Institut Valencià de Cultura.

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la següent URL: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

En cap cas seran vàlids els documents a què s’haja d’accedir per mitjà d’enllaços o webs, corresponents a aplicacions o plataformes d’emmagatzematge, o a serveis d’allotjament d’arxius, i es tindran aquests documents per no presentats.

Consulteu tota la documentació a presentar segons cada cas al text de la resolució de la convocatòria que s’adjunta al final de la notícia.

Documentació

Descarregar la resolució de la convocatòria. [PDF]
Descarregar l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías