Search
Close this search box.

L’Institut Valencià de Cultura convoca subvencions destinades a la producció i edició discogràfica 2019

L’Institut Valencià de Cultura convoca les subvencions per al foment de la producció i edició discogràfica, amb la finalitat d’impulsar i afavorir l’edició i producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat, durant els mesos de gener a novembre de 2019.

L’import màxim individual de cada ajuda ascendirà a 5.000 € i en cap cas podrà superar el 50% del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes les empreses discogràfiques o els professionals que complisquen els requisits establits en l’article 2.4.2 de l’Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7832, 20.07.2016).

Inscripció

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juny de 2019.

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l’Institut Valencià de Cultura, per via telemàtica, a través del registre electrònic accessible des de la URL http://ivc.gva.es/

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s’adjunta com a annex I en la convocatòria, i acompanyant-se del resum del projecte i de la fitxa pressupostària, ajustats als models disponibles en la pàgina web http://ivc.gva.es/ i amb els documents o qualificacions a què fan referència, fonamentalment:

a) Descripció del projecte musical que cal gravar (contingut musical / intèrprets).
b) Memòria de l’activitat i calendari d’execució del projecte.
c) Declaració d’ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.
d) Memòria explicativa del pla de distribució i comercialització de l’empresa o societat editora respecte dels productes discogràfics per als quals se sol·licita ajuda, tant en suport físic (CD/DVD) com a través de plataformes digitals.
e) Catàleg de l’empresa o societat editora.
f) Prova de l’enregistrament en format digital. També es podran aportar les partitures o textos del material a registrar per a poder valorar la qualitat i interés.
g) Alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors o, alternativament, alta en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE), on conste la qualificació de l’activitat econòmica (epígraf de producció i/o edició discogràfica corresponent) per a la qual se sol·licita la subvenció.

Documentació

Descarregar la resolució de la convocatòria. [PDF]
Descarregar l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías