Search
Close this search box.

Oberta la convocatòria de subvencions per a l’adquisició i reposició d’instruments de l’Institut Valencià de Cultura

Publicada una nova convocatòria de subvencions per part de l’Institut Valencià de Cultura destinada a l’adquisició i la reposició d’instruments musicals per part de les societats musicals per a l’exercici 2019.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a adquisicions que tinguen lloc entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juny de 2019.

Requisits

Per a obtindre la condició de beneficiari d’aquestes ajudes, les societats musicals de la Comunitat Valenciana hauran d’ajustar-se al que preveuen les bases reguladores. Així, podran obtindre aquestes ajudes les associacions musicals de la Comunitat Valenciana que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals, que complisquen els requisits següents:

– Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, figuren inscrites en el registre que legalment corresponga, com a associacions o fundacions, sense ànim de lucre, la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música.
– Que el seu domicili social estiga radicat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
– Que formen part, com a entitat associada, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

A més d’això, no podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què es done alguna de les condicions següents:

– Que l’import total de les ajudes rebudes de l’Institut Valencià de Cultura (o de CulturArts Generalitat) per a l’adquisició o reposició d’instruments musicals corresponents a ajudes de les dos convocatòries anteriors sume més de 6.000 euros.
– Que se’ls haguera concedit alguna ajuda de l’Institut Valencià de Cultura (o de CulturArts Generalitat) per a l’adquisició i reposició d’instruments, qualsevol dels dos anys anteriors a aquesta convocatòria i sobre les quals haja recaigut una resolució administrativa de reintegrament i/o pèrdua del dret al cobrament total o parcial d’aquesta per un import superior al 50 % de l’ajuda concedida; sempre que els seus titulars no hagueren presentat la renúncia a aquesta ajuda abans que es notificara a la persona interessada l’acord d’inici del corresponent procediment administratiu de reintegrament o pèrdua del dret al cobrament total o parcial.

L’import màxim individual no podrà superar els 10.000 euros, IVA exclòs.

Presentació de sol·licituds

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des del següent URL: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

En cap cas seran vàlids els documents a què s’haja d’accedir per mitjà d’enllaços o webs, corresponents a aplicacions o plataformes d’emmagatzematge, o a serveis d’allotjament d’arxius, i es tindran aquests documents per no presentats.

Documentació

Descarrega la resolució de la convocatòria. [PDF]
Descarrega l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías