Search
Close this search box.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS “ADQUISICIÓ INSTRUMENTS MUSICALS I UN ALTRE BÉNS INVENTARIABLES 2023” – DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ

EXTRACTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA CAMPANYA “ADQUISICIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS I ALTRES BÉNS INVENTARIABLES 2023”

OBJECTE
La concreció dels aspectes generals regulats en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Castelló i els seus organismes autònoms per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per l’Excma. Diputació Provincial de Castelló a les entitats descrites en la base tercera, amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses d’adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat (ordinadors, impressores, fotocopiadores, tauletes, encerats digitals i projectors).

BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions:

  1. Les societats musicals amb banda de música establida que disposen d’escola d’educands o d’escola de música, estiguen radicades a la província de Castelló i inscrites en el Registre d’Entitats de Caràcter Cultural de la Diputació Provincial de Castelló i en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
  2. Les escoles de música vinculades a una societat musical que complisca els requisits anteriors, quan, encara sent jurídicament entitats diferents, vengen a constituir un únic ens entre elles, donada la relació de col·laboració i interdependència existent.
  3. Les escoles de música comarcals o mancomunades degudament acreditades per la Conselleria de Cultura.

ACTIVITATS O PROGRAMES SUBVENCIONABLES
Les subvencions objecte de la present convocatòria es destinaran EXCLUSIVAMENT a l’adquisició d’instruments, equips informàtics i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat de les escoles d’educands/escoles de música, en concret, ordenadors, impressores, fotocopiadores, tauletes, encerats digitals i projectors

SOL·LICITUDS: TERMINI, LLOC I DOCUMENTACIÓ
Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del
termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (publicat el passat 13 de maig).

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías