Search
Close this search box.

La Diputació d’Alacant publica la resolució de la convocatòria de la XXIV Campaña de “Música als pobles” 2019

La Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la resolució de la convocatòria de la XXIV Campaña de “Música als pobles” 2019. D’aquesta manera s’aprova la realització del corresponent concert per part de les Societats Musicals que s’indiquen en el document fixant l’import a percebre per cadascuna d’elles per a tal fi.

Consulte la relació de beneficiaris de la campanya en el següent enllaç: https://fsmcv.org/BTnet-storage/wp-uploads/2019/04/30042019-DipACampaña-de-Música-als-Pobles.pdf

Documentació a aportar

Per a l’abonament les Societats Musicals hauran de remetre d’una sola vegada a la Diputació Provincial, en el termini de quinze dies des de la celebració del concert, o des de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, si aquell ja s’haguera realitzat, els següents documents:

a) Factura en format electrònic lliurada per la Societat Musical amb càrrec a la Diputació Provincial, en concepte d’actuació de la banda de música respectiva el dia en què s’haja produït el concert en el lloc previst. La factura haurà de contindre, a més:

– Identificació de la Societat Musical: Nom, raó social i CIF d’aquesta.
– Identificació de la Diputació Provincial: Diputació Provincial d’Alacant. Àrea de Cultura. CIF: P-0300000-G. c/ Tucumán, 8 03005-ALACANT
– Número, lloc i data d’emissió de la factura.
– Preu total de la factura: Aquest import (caixet + desplaçament, segons siga procedent) que, haurà de coincidir amb el que figure en la resolució, inclou, si escau, l’IVA que corresponga, havent-se de assenyalar llavors el tipus impositiu i import d’aquest.

La factura haurà de presentar-se a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques FACE amb indicació dels codis corresponents a l’ÒRGAN GESTOR, LA UNITAT TRAMITADORA i l’OFICINA COMPTABLE que, a continuació s’indiquen:

ÒRGAN GESTOR: LA0002926
UNITAT TRAMITADORA: LA0002957
OFICINA COMPTABLE: LA0002926

No s’admetran aquelles factures que no es tramiten com a electròniques a través del citat Punt General d’Entrada de Factures Electròniques FACE.

b) Certificació en la qual, sobre la base dels informes o antecedents corresponents, s’acredite la data i local o lloc en què s’haja executat el concert per la banda de música actuant.

Aquesta certificació serà expedida pel Secretari de l’Ajuntament o de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, segons corresponga, depenent de la titularitat municipal o no, respectivament, del local o lloc en el qual s’haja celebrat el referit concert.

c) Un exemplar de tota la publicitat gràfica que s’haguera confeccionat, en el qual haurà de constar expressament que el concert de la Banda de Música ha sigut sufragat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la “XXIV Campanya de Música als Pobles”, incloent el logotip d’aquesta.

Documents

Descarrega la resolució de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías