Search
Close this search box.

La Diputació d’Alacant convoca subvencions per a activitats en matèria de joventut dirigides a entitats sense fi de lucre

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha fet pública la convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense fi de lucre de la província d’Alacant, per a la realització de programes, projectes i/o activitats relacionades amb la joventut, anualitat 2019 (des de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019).

El termini de presentació de les sol·licituds i altra documentació serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.), això és, finalitza el 23 d’abril de 2019.

Objecte de la convocatòria

Seran objecte de subvenció de la present convocatòria, aquelles actuacions relacionades amb l’oci i temps lliure, que vagen dirigides exclusivament a la joventut, entenent-se com a tal la franja de població compresa entre els 12 i els 30 anys, i que s’enquadren en algun dels programes o àrees descrites a continuació:

1.- Programes de formació a joves.
2.- Programes destinats al foment del emprendedurisme juvenil.
3.- Cursos o programes per a joves relacionats amb l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.
4.- Programes que fomenten els bons hàbits de vida saludable entre els joves en les matèries d’higiene, alimentació i/o sexualitat.
5.- Activitats esportives.
6.- Programes que s’involucren en el foment de l’associacionisme juvenil.
7.- Certàmens, concursos, premis.
8.- Viatges, excursions, campaments, trobades, convivències.
9.- Jornades lúdiques, festes, concerts, gal·les.

També podran ser objecte de subvenció, les despeses següents:

– Despeses derivades de l’organització i execució de programes, projectes i/o activitats dirigits a la joventut, incloent ací les despeses del personal destinat a l’execució del programa i/o activitat subvencionada, excepte el que s’estableix en la base cinquena.
– Despeses de lloguer de sales i/o espais destinats únicament a l’execució dels programes objecte de subvenció, sempre que siguen diferents de la seu social de l’entitat sol·licitant.
– Despeses financeres, d’assessoria jurídica o financera, despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat sempre que estiguen directament relacionats amb l’activitat subvencionada i siguen indispensables per a l’adequada preparació o execució de la mateixa d’acord amb l’apartat 7 de l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Consulte la convocatòria completa en el PDF adjunt al final d’aquesta notícia.

Documentació

Descàrrega l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías