Search
Close this search box.

L’Ajuntament del Puig de Santa Maria convoca ajudes per a estudis musicals per al curs 2021-2022.

l’Ajuntament del Puig de Santa Maria convoca ajudes per a estudis musicals per a tots aquells alumnes que, simultàniament, cursen assignatures de llenguatge musical i instrument o dos instruments.

Beneficiaris:

Podrà ser beneficiari de les ajudes l’alumnat, empadronada al Puig de Santa Maria i matriculat durant el curs de la convocatòria a les Escoles de Música situades en el municipi o fora d’ell, quan s’acredite l’absència d’oferta formativa equivalent al Puig.

Quantia:

L’import per sol·licitant per a totes les ajudes individuals serà el màxim que s’indica, amb càrrec a la partida pressupostària 32000.48002 – ‘Educació: Ajudes Beques Musicals’ dels pressupostos de l’Ajuntament del Puig de Santa Maria per a l’exercici 2021, i estarà condicionada, en tot cas, a l’existència en aquests pressupostos de crèdit adequat i suficient. Per a l’exercici 2022 s’estableix una dotació inicial per a assumir el cost derivat de les Ajudes municipals per a Estudis Musicals de 5.000 €.

El import màxim per curs és de 200 euros.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Documentació referent a la convocatòria

Compartir:

Últimas noticias

Categorías