Search
Close this search box.

Resolució de les subvencions de CulturArts per al foment d’activitats musicals 2017

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de CulturArts per la qual es concedeixen les subvencions destinades al foment d’activitats musicals com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical, durant els mesos de gener a desembre de 2017.

Finalment han estat presentades 220 sol·licituds amb un total de 323 projectes de les diverses modalitats, per part tant de persones individuals com d’entitats interessades. L’import final del conjunt dels projectes aprovats ascendeix a 444.000€.

La relació dels projectes que han estat seleccionats per a la subvenció pot consultar-se a l’annex I del DOGV 8155, mentre que aquelles ajudes denegades poden consultar-se a l’annex II acompanyades del motiu pel qual no han estat triades.

És IMPRESCINDIBLE comunicar per escrit a CulturArts l’acceptació de la subvenció en el termini no superior als quinze dies naturals següents des de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el Model d’acceptació que acompanyava a la convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries on es desitja rebre l’import de l’ajuda, omplint el Model de domiciliació bancària que s’adjunta com a annex II a la convocatòria.

Les persones físiques podran optar per presentar la sol·licitud i documentació per via telemàtica, d’acord amb allò que s’ha previst per a les persones jurídiques i entitats o bé presentar-la a la seu de CulturArts Generalitat, a la plaça de Viriat, s/n, 46001 València, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, av. de Campanar, 32, 46015 València i a les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’Alacant (c/ Carratalà, 47,03007 Alacant), Castelló de la Plana (av. del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana) i València (c/ Gregori Gea, núm. 14, 46009 València). Igualment, es podrà presentar utilitzant qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus o presentació en el Registre i anunciar la tramesa de la sol·licitud, per mitjà de correu a l’adreça ayudas_culturarts@gva.es o telegrama en el mateix dia, només als efectes organitzatius.

La falta de justificació en el termini indicat determinarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

Documentació

DOGV de la resolució de les subvencions

Annex I de la resolució: Subvencions acceptades

Annex II de la resolució: Subvencions denegades

Model d’acceptació

Model de domicialició bancaria

Compartir:

Últimas noticias

Categorías