Search
Close this search box.

Resolució de la Convocatòria de la XXIII Campanya de “Música als pobles” de la Diputació d’Alacant

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha aprovat la resolució de la convocatòria de la XXIII Campanya de “Música als pobles” 2018 i, per tant, la realització del corresponent concert per part de les Societats Musicals que s’indiquen en el document adjunt fixant l’import a percebre per cadascuna d’elles per a tal fi.

Documentació a presentar

Per a l’abonament a les Societats Musicals de les quantitats assignades, estes hauran de remetre d’una sola vegada a l’Excma. Diputació Provincial, en el termini de quinze dies a comptar des del dia de la celebració del concert, o des de la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, si aquell ja s’hagués realitzat, els següents documents:

a) Factura en format electrònic lliurada per la Societat Musical amb càrrec a la Diputació Provincial, en concepte d’actuació de la banda de música respectiva el dia en què s’haja produït el concert en el lloc previst.

L’import de la factura (caché + desplaçament, segons pertoque) haurà de coincidir amb el qual figure en la resolució, i inclourà, si escau, l’IVA
que corresponga, havent-se llavors d’assenyalar el tipus impositiu i import del mateix.

No s’admetran aquelles factures que no es tramiten com a electròniques a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques FACE.

b) Certificació en la qual, sobre la base dels informes o antecedents corresponents, s’acredite la data i local o lloc públic en què s’haja
executat el concert per la banda de música actuant. Aquesta certificació serà expedida pel Secretari de l’Ajuntament o de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, segons corresponga, depenent de la titularitat municipal o no, respectivament, del local o lloc en el qual s’haja celebrat el referit concert.

c) Un exemplar de tota la publicitat gràfica que s’haguera confeccionat, en el qual haurà de constar expressament que el concert de la Banda de Música ha sigut sufragat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la “XXIII Campanya de Música als Pobles”, incloent el logotip de la mateixa.

Arxius

Descarrega la resolució de la convocatòria amb el llistat de beneficiaris. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías