Search
Close this search box.

Convocades subvencions per a reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents per part de la GVA

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2018. L’objecte de la inversió podrà comprendre l’execució de qualsevol classe d’obra de rehabilitació o millora de l’espai escènic, fins i tot la seua ampliació per mitjà de l’habilitació d’espais annexos a aquest. També s’hi poden incloure actuacions referides a les instal·lacions escèniques i a l’equipament de la sala en un sentit ampli.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a espais escènics existents aquells centres culturals o part d’aquests, les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic, que es troben en alguna de les situacions previstes en les bases reguladores d’aquestes ajudes.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de maig de 2018.

La presentació de sol·licituds i la resta de documentació s’haurà de realitzar de manera telemàtica. Les persones físiques podran optar entre la tramitació electrònica i la presencial. En aquest últim cas, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació sobre procediment administratiu comú pel que fa als registres i els mitjans de presentació vàlids.

Acceda al següent enllaç per a tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19122

Qui pot sol·licitar-la?

Podran sol·licitar aquestes subvencions:

a) Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels immobles on s’ubiquen els espais escènics en què es pretenga dur a terme la inversió.
b) Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció així com l’execució i justificació de la inversió correspondrà a l’ens o organisme autònom i les obligacions referides a l’ús de l’immoble a qui en tinga la propietat.
c) Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores de sales públiques o privades, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d’obres o equipaments en aquestes. L’ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l’execució de la inversió i la seua justificació. Les obligacions d’ús o destinació de la sala seran assumides pel beneficiari i, subsidiàriament, pel propietari d’aquesta, d’acord amb el que disposen les bases reguladores.

El nombre de sol·licituds que pot presentar en cada convocatòria un propietari o gestor de sales està regulat en les bases d’aquestes subvencions.

Requisits

Es podran admetre sol·licituds que facen referència a espais escènics que complisquen els següents requisits:

a) Estar radicats en algun municipi de la Comunitat Valenciana.
b) Trobar-se en alguna de les situacions següents:
1a. Espais escènics en funcionament.
2a. Espais escènics que, tot i estar tancats o sense ús, s’acredite que, amb l’execució de les inversions per a les quals se sol·licita la subvenció, podran obrir-se al públic en la temporada o el curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.
3r. Espais escènics de recent construcció, sempre que es puga certificar la conclusió completa d’aquestes obres en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció i es justifique amb els documents que siguen procedents la possibilitat de posar-lo en funcionament la temporada o el curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.

Tots els requisits previstos en les bases i altres normes d’aplicació a aquestes subvencions s’han de complir abans de la finalització del termini de sol·licitud d’aquestes.

Dotació pressupostària

L’import màxim a concedir és de 500.000,00 € que es finançarà amb càrrec al capítol VII del Programa 454.10 Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus, línia S8224000, dels pressupostos de la Generalitat per 2018.

En aquesta convocatòria, només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 70.000,00 €, IVA exclòs, en els termes que preveu la Base 2 de les Bases Reguladores. El percentatge d’aportació que s’aplicarà el 2018 als projectes subvencionats és el 60 % del cost de la inversió tal com ve definit en les Bases Reguladores.

Més informació

Consulta ací el text complet de la convocatòria. [web]

Descarrega l’extracte de la convocatòria. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías