Search
Close this search box.

Convocatòria oberta per a una plaça de professor de violí en el Palau de la Música

La Presidenta de l’O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de Valéncia”, en resolució no 188/18, de data 10 d’abril de 2018, ha resolt aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a proveir en règim de contractació laboral fixa, 1 plaça de Professor d’Orquestra, instrument Violí, que s’enquadra en el grup de titulació A, subgrup 41.

La Bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el Tauler d’anuncis de l’O.A.M., així com en el punt d’accés general http://www.palauvalencia.com/.

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils que s’iniciarà a partir de l’endemà a aquell que tinguera lloc la publicació de la ressenya en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Resum de les bases

– El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d’audició, amb l’exercici que s’especifica en l’ANNEX II.

– La plaça de Professor d’Orquestra, Instrumente Violí, s’enquadra en el grup de titulació A, subgrup A1, amb el barem A1-24-811.

– Acreditaran els seus coneixements de llengua valenciana d’acord amb l’establit en la base novena. L’acreditació dels coneixements de valencià que preveu l’art. 53.2 LOGFPV, podrà realitzar-se mitjançant la presentació d’un dels següents documents: a) Títol de Batxillerat o equivalent cursat en la Comunitat Autònoma Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià. b) Títol de l’Escola Oficial d’Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià. c) Certificat de “Nivell Mitjà” de la “Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià”.

– Els qui desitgen participar en aquest procés selectiu hauran d’emplenar el model d’instància que figura com a ANNEX I d’aquesta convocatòria, el qual estarà disponible en el Registre General d’Entrada de l’O.A.M. Palau de la Música (Passeig de l’Albereda, no. 30, València) i en el punt en línia d’accés general. Les instàncies hauran de presentar-se en el Registre General d’Entrada de l’O.A.M. Palau de la Música (Passeig de l’Albereda, no. 30 –València-). Les sol·licituds hauran de constar degudament emplenades, indicant amb claredat que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de capacitat exigits en les bases de la convocatòria, data, signatura i òrgan al que es dirigeix la instància (O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València). A la instància s’acompanyarà resguard de l’ingrés bancari en el compte ES65 2038 9651 6160 0026 1692 de Bankia, efectuada directament o per transferència de l’import dels drets d’examen, que es fixen en 46,87 €, de conformitat amb l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa, sense que càpia gir postal o telegràfic. En aquest resguard haurà de fer-se constar la convocatòria a la qual correspon l’ingrés.

– Així mateix s’adjuntarà fotocòpia compulsada del D.N.I. (o document legal equivalent a l’efecte de l’article 57.4 TREBEP i 54.4 LOGFPV) i fotocòpia compulsada de la corresponent titulació exigida per la convocatòria (si la titulació anàs obtinguda en un país diferent al d’Espanya, la mateixa haurà de quedar acreditada mitjançant la corresponent homologació oficial).

– Acabat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler d’anuncis del Palau de la Música i còpia en la pàgina web del OAM/PMCOV, amb indicació expressa de les causes d’exclusió i concedint-se un termini de deu dies hàbils a l’efecte de presentació de reclamacions o d’esmena de deficiències.

– Transcorregut el termini d’esmena i examinades les possibles incidències que, si escau, haguessin sigut al·legades, s’aprovarà la llista definitiva que serà publicada en el Tauler d’anuncis del OAM/PMCOV i en la corresponent pàgina web, juntament amb la data i hora en què quedarà fixada la realització de la primera part de l’exercici de les proves selectives.

– Els set membres que formen el tribunal, un President i sis vocals, estarà integrat per membres de l’Orquestra de València, pertanyents a la secció instrumental de Violí, d’entre ells formarà part almenys un solista i un concertino, que d’acord amb l’article 66 del Conveni col·lectiu vigent, es designaran mitjançant el sistema de sorteig, igual que la resta d’integrants del Tribunal que es triaran per sorteig entre la resta d’integrants de la corda de violí.

– Conclòs el termini de reclamacions i esmenes i resoltes les mateixes, l’autoritat o òrgan convocant elevarà a definitives les llistes d’admesos i exclosos mitjançant resolució que es publicarà igualment en el tauler d’anuncis i pàgina web del OAM/PMCOV. Aquesta publicació servirà de notificació a l’efecte d’impugnacions i recursos. En la mateixa resolució s’indicarà la data, lloc i hora de començament de la primera part de l’exercici.

– Amb el resultat de la tercera part de l’únic exercici, el Tribunal de Selecció exposarà al públic la resolució per la qual fixa la relació definitiva d’aspirants aprovats per ordre de puntuació, i que remetrà a l’òrgan convocant per a la seua publicació mitjançant Resolució en el tauler d’anuncis i pàgina web del OAM/PMCOV.

Sistema de qualificació i Proves selectives

Les proves selectives consten d’un únic exercici que es dividirà en tres parts. L’exercici a realitzar es qualificarà amb un màxim de 30 punts.

La qualificació definitiva de l’aspirant és el resultat de la suma de les qualificacions parcials. En el cas de possibles empats en la nota definitiva aquests es resoldran atenent a la major nota en la tercera part de l’exercici. Si l’empat persistira es dilucidarà atenent a la major nota en la segona part de l’exercici. I si així i tot continuarà l’empat es dilucidarà atenent a criteris de paritat quant al sexe menys representat en l’orquestra, en l’instrument en qüestió, en el moment de celebració del procés selectiu.

La primera part o ronda de les proves selectives consistirà en la interpretació d’extractes de passatges orquestrals proposats pel tribunal a triar, obligatòriament, entre dos dels indicats per a la primera part o ronda en l’ANNEX II. Aquest apartat serà qualificat amb una puntuació de 0 a 10. L’aspirant que no aconseguís un mínim de 5 punts quedarà eliminat del procés selectiu.

La segona part o ronda de les proves selectives consistirà en la interpretació d’extractes de passatges orquestrals proposats pel tribunal a triar, obligatòriament, entre dos dels indicats per a la segona part o ronda en l’ANNEX II. Aquest apartat serà qualificat amb una puntuació de 0 a 10. L’aspirant que no aconseguís un mínim de 5 punts quedarà eliminat del procés selectiu.

La tercera part o ronda de l’exercici consistirà en la interpretació d’una composició musical que prèviament s’haja establit pel Tribunal dels relacionats per a la tercera part o ronda en l’ANNEX II. Aquest apartat serà qualificat amb una puntuació de 0 a 10, havent d’aconseguir l’aspirant un mínim de 5 punts per a aprovar.

L’aspirant que obtinga més punts, sumant les tres parts, serà proposat pel Tribunal com a únic aprovat, i proposat per a la contractació laboral fixa.

La resta d’aspirants que hagen superat les proves selectives però no hagen sigut proposats pel Tribunal com a únic aprovat, formaran part d’una Borsa de treball per a futures contractacions laborals interines o de reforç.

Les tres parts o rondes es realitzaran amb un teló/paraven de fusta i/o un altre material opac o similar que separarà al tribunal dels aspirants i del públic.

Documentació

Descarrega les Bases, Fitxa d’inscripció i Annex amb la relació d’obres. [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

XI Festival Música i Família

Divendres que ve 31 de maig arriba a Cocentaina l’esperat Festival “Música i Família”, organitzat per la FSMCV, la Diputació

Categorías