Search
Close this search box.

La Diputació d’Alacant publica les bases de la convocatòria de la XXIV Campanya de “Música als pobles” per a 2019

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en ús de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l’Il·lm. Sr. President, número 1.203, de data 4 d’agost de 2015, i en sessió ordinària celebrada el 19 de desembre de 2018, va aprovar la “XXIV Campanya de Música als Pobles “, conforme a les següents bases:

Documentació a presentar

Per a l’abonament de la quantitat a què es refereix la base segona de les bases adjuntes al final de la notícia, a més de les comprovacions que l’Excma. Diputació Provincial estime oportunes, les Societats Musicals hauran de remetre d’una sola vegada a aquesta Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en el termini de quinze dies des de la celebració del concert, o des de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, si aquell ja s’haguera celebrat, els següents documents, en el ben entés que de no complir aquest termini decauran automàticament al seu dret al cobrament:

a) Factura en format electrònic lliurada per la Societat Musical amb càrrec a la Diputació Provincial, en concepte d’actuació de la banda de música respectiva el dia en què s’haja produït el concert en el lloc previst i haurà de contindre, a més: Identificació de la Societat Musical (Nom, raó social i CIF de la mateixa); Identificació de la Diputació Provincial (Diputació Provincial d’Alacant. Àrea de Cultura. CIF: P-0300000-G. c/ Tucumán, 8, 03005-ALACANT); Número, lloc i data d’emissió de la factura; i Preu total de la factura (haurà de coincidir amb el que figure en la resolució, incloent, si escau, l’IVA que corresponga).

La factura haurà de presentar-se a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques FACE amb indicació dels codis corresponents a l’ÒRGAN GESTOR, LA UNITAT TRAMITADORA i l’OFICINA COMPTABLE que, a continuació s’indiquen:

ÒRGAN GESTOR: LA0002926
UNITAT TRAMITADORA: LA0002957
OFICINA COMPTABLE: LA0002926

No s’admetran aquelles factures que no es tramiten com a electròniques a través del citat Punt General d’Entrada de Factures Electròniques FACE.

b) Certificació en la qual, sobre la base dels informes o antecedents corresponents, s’acredite la data i local o lloc en què s’haja executat el concert per la banda de música actuant.

Aquesta certificació serà expedida pel Secretari de l’Ajuntament o de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, segons corresponga, depenent de la titularitat municipal o no, respectivament, del local o lloc en el qual s’haja celebrat el referit concert.

c) Un exemplar de tota la publicitat gràfica que s’haguera confeccionat, en el qual haurà de constar expressament que el concert de la Banda de Música ha sigut sufragat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la “XXIV Campanya de Música als Pobles”, incloent el logotip d’aquesta.

Descàrregues

Descàrrega les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud [PDF]

Compartir:

Últimas noticias

Categorías